سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه آل البیت 
عضو هیئت علمى 
 
 
علمى، پژوهشی و اجرائى 
همکاری 
دفتر تبلیغات مشهد 
محقق 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
جامعه الثقلین 
مدیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
جامعه آل البیت 
عضو هیئت علمى 
 
 
علمی پژوهشى 
تدریس 
جامعه آل البيت 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
مدرسه خاتم الرسل 
مدرس 
 
 
فقه واصول 
تدریس 
مدرسه سبطين 
مدرس 
 
 
فلسفه